Mesleki Sorumluluk Sigortası

ve Mesleki Risklerin Yönetimi

 

Mesleki Sorumluluk Nedir? 

Müşteri farkındalığının yüksek olduğu günümüzde, müşteriler hata, ihmal ya da kusur nedeniyle zarara uğradıklarını ya da standardın altında hizmet aldıklarını hissettiklerde zararlarını tazmin yoluna gitmekten çekinmemektedirler Günümüzde açılan davalar geçmiştekilere oranla daha sıklaşmıştır. Ve bir firmanın ya da profesyonelin finansal güvenliğini tehlikeye atacak kadar yüksek tazminatlarla sonuçlanabilmektedir.

Tüketicinin korunması, yasalar ve ve yönetmeliklerle daha sağlam temellere dayandırılmakta ve özellikle hizmet sektöründeki ihmallere karşı tüketicinin korunması, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir gündem maddesi haline gelmektedir.  

Hekimlik, avukatlık, mali müşavirlik, mimarlık ve profesyonel yöneticilik gibi uzmanlık ve zihinsel  emek gerektiren işlerle uğraşanların hata, ihmal ya da kusur neticesinde tüketiciye verebilecekleri zararlardan doğan kanuni yükümlülükler giderek artmakta ve bu yükümlülüklerin beraberinde getirdiği risklerin teminat altına alınması ihtiyacı doğmaktadır.  

Mesleki sorumluluk sigortaları profesyonel hizmet veren bir tüzel kişiliğin veya bordrosundaki çalışanın, belirli bir zaman diliminde ve bölgede. Faaliyetlerini gerçekleştirmeleri esnasında hata, ihmal ya da kusur neticesinde sebep olabileceği hukuki sorumluluğu ve neticesinde oluşabilecek savunma amaçlı dava ve benzeri işlemlerin masraflarını belirli limitler dahilinde karşılamaktadır.  

İnsan hatalarının tamamen yok edilmesi ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, bu hatalar nedeniyle müşterilerden gelen tazminat talepleri sonrası finansal darboğaza girme riski ortaya çıkmaktadır.  

Mesleki Sorumluluk Sigortası profesyonellerden oluşan geniş bir yelpazeye önemli bir finansal güvence sağlamaktadır.  

Eğer bilgi, uzmanlık ve yeteneklerinizi sattığınız bir iş yapıyorsanız mesleki sorumluluk sigortası sizin için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.  

Mesleki Sorumlulukla İlgili Örnek Olaylar 

Bir profesyonelden, alanında en üst düzeyde uzmanlık bilgisine ve  eğitimine sahip olması beklenir. Karşılığı ödenen hizmeti uzmanı olduğu alanın mevcut standartlarının gerektirdiği en iyi şekilde vermelidir. Ama kendilerinden beklenen beceri ve ilgiyi göstermekte yetersiz kalırsa, kişi ya da mala gelebilecek zarardan yasal olarak sorumlu tutulabilir.  

Mesleki Sorumluluğun Hukuki Boyutları Nelerdir ? 

Mesleki Sorumluluk Sigortası, adından da anlaşılacağı gibi sorumluluk esasına dayanır. Sorumluluk kavramı ise, üstlerinin işin veya görevin gereklerini bilmek, hissetmek ve bu gereklere uygun olarak hareket etmek zorunluluğunu ifade eder. Sorumluluk, bir başarısızlığın veya kötü bir davranışın sonuçlarına katlanmak gereğini anlatır. Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre, doktor, avukat, mimar, mühendis ve bunun gibi serbest meslek sahipleri işlerini özenle yapmak sorumluluğu altındadırlar.  Meslek sahipleri veya çalışanları faaliyetleri sırasında hata, kusur veya ihmal sebebiyle üçüncü şahıslara verdikleri zararları tazminle yükümlüdür. Ayrıca noterler ve sigorta brokerlerinde olduğu gibi bir çok meslek dalında da mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğunun getirilmesi planlanmaktadır.  

Mesleki faaliyetleri ile hizmet verenlerin sorumlulukları başta Anayasa olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer özel kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş olup Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde mesleki kusurlardan zarar görenlerin haklarını daha kolay arayabilecekleri hukuki zemin hazırlanmaktadır.  

 

Kimler Sorumluluk Sigortası yaptırmalıdır ?

 

 • Avukatlar
 • Danışmanlar
 • Eczacılar
 • Eksperler
 • Hekimler
 • Hemşireler ve diğer Yardımcı Sağlık Personeli
 • Mali Müşavirler
 • Mimar ve Mühendisler
 • Muhasebeciler
 • Noterler
 • Özel Güvenlik Şirketleri
 • Sigorta Brokerleri
 • Turizm Seyahat Acenteleri
 • Yönetici ve Müdürler

 

NART çözüme hazır

Sorumluluk ve Mesleki Sorumluluk sigortalarında yaratıcı çözümleri genişletilmiş özel şartlarıyla uygulayan NART, 25 yılı aşkın deneyimden süzülen bilgisini ve uluslar arası bağlantı gücünü sizler için sunuyor.

Yapılan araştırmalar mal ve hizmet kusurları dolayısı ile kendilerine açılan tazminat davaları sonucu bir felakete uğrayan işletmelerin ve meslek sahiplerinin büyük çoğunluğunun hasar sonrasında likidite açısından zor duruma düştüklerini ve belirli bir süre sonunda iflas ettiklerini ya da küçüldüklerini göstermektedir.

Riski anlamak, denetlemek ve stratejik hedefler doğrultusunda riske hükmedebilmek için deneyime, uzmanlığa ve vizyona ihtiyaç vardır. Amacımız, partnerlerimiz kanalıyla 120 ülkedeki 20.999’i aşkın risk yöneticisi ile işletmenizin Türkiye ve Dünya faaliyetlerindeki risk unsurunun, karlılık hedefiniz ile çelişmeyecek ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

 • Hizmetlerimizin kapsamı 4 boyutludur:
 1. Mesleki faaliyetleriniz sırasında karşılaşabileceğiniz risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi

 2. Risklerin önlemesiyle ilgili hukuksal, organizasyonel veya teknik hata kaynaklarının saptanması, azaltılması ve yok edilmesi ile ilgili danışmanlığın sağlanması

 3. Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamının, şartlarının ve coğrafi alanının tespit edilmesi

 4. Hasar danışmanlığı

Uzman brokerlikten beklediğiniz, mesleğinizle ilgili risklere karşı, en iyi fiyata en sağlam güvenceyi almak ise sorun yok. Beklentiniz bir sorunun çözümü ise biz hazırız. Hatta, bir sorununuz yoktur ama işlerin daha iyi gitmesini ya da daha iyi işler yapmayı isterseniz, size bu konuda da yardımcı olabiliriz. Konu riskler olunca, hele onların yönetiminde başarımızdan eminiz.

Amacımız, sınai ya da ticari olsun, kuruluşunuzun satın almadan satış aşamasına kadar tüm işletme faaliyetlerindeki risk unsurunun karlılık hedeflerinizle çelişmeyen, ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

Konusunda uzman olan kadromuz, kaliteli personelinizin muhafaza edilmesi ve personel memnuniyetinin arttırılması konusunda karlılık hedeflerinizle çelişmeyen şirketinizi ve çalışanlarınızı koruyucu mahiyetteki özel şartları belirleyerek mesleğimizin gerektirdiği kalite ve titizlikle hizmet vermektedir.

SORUMLULUK SİGORTASI BİLGİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance